نور ثامن

شعر و ادبیات فارسی

 

اس ام اس های رمانتیک و عاشقانه

کنار حوصله ام بمان

نبــاشی

دلم که هیچ ، دنیا هم تـنگ میشود....

 

------------------------------------------------------------------------------------

خدایا خیلی دلم گرفته...

╗═════════════════════════════╔
פֿـבایا פֿـیلـﮯ בلم گرفتـﮧ...
╝═════════════════════════════╚

╗═════════════════════════════╔
ڪاشڪﮯ همراه بنـבه هات
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
یـﮧ مترجم פֿلق مـﮯ ڪرבﮯ!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
هیشڪـﮯ رو اینجا هیشڪـﮯ نمـﮯ فهمـﮧ!!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
פֿـבایا تو בیگه تنهــآم نزار...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
مگـﮧ פֿـوבت نگفتـﮯ : غریبـﮧ این زمین פֿـاڪیم،
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تو را בر בنیاﮯ تنهایان رهایت من نـפֿواهم ڪرב ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
چرا حس مـﮯ ڪنم تنهام ؟؟! פֿـבایا مگـﮧ نگفتـﮯ
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
یک قدم با تو تمام گامهاﮯ مانـבه اش با من ؟!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
פֿـבایا من قـבمم رو اومـבم! פֿـوבت ڪمڪم ڪن ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
פֿـوבتـــ اینـــ בریای پر تلاطمــ ذهنمـــ
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
رو به ساحلـــــ آرامشـــ برسونــــ!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
چون فقط تو مـﮯ تونـﮯ ..!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
همه בنیا بگـﮧ آره تو بگـﮯ نـﮧ،
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
بگـﮧ نـﮧ تو بگـﮯ آره تمومـﮧ !!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تـو چقـבر פֿـوبـﮯ פֿـבایا ..!
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
از اعتراضام פֿـسته نمـﮯ شـﮯ !
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
בر مقابل بهونـﮧ گیریهام سڪوت مـﮯ ڪنـﮯ ..
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
בلتنگیامو بچه بازﮯ نمـﮯ פֿـونـﮯ ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
בستاﮯ سرבمو بگیر פֿــבا ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
بـבون تو تمام בنیا رو هم ڪـﮧ בاشتـﮧ باشم ...
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تهــﮯ בســـتم ..
╝═════════════════════════════╚
╗═════════════════════════════╔
تنهــــآم نـــذار...
╝═════════════════════════════╚

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

بعضی وقتهــآ...از شدت دلتنگیــــ ،گریهــ کهــــ هیچ...!!!دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛

 

هــآی هــــآی بمیــــری...!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

میدانی سه رکن حس کردن یک نفر چیست؟

اینکه اول عاشقش باشی..

بعد درگیر احساس عاشقی با او..

در نهایت عاطفه ای را خرجش کنی که لیاقتش را دارد

این سه می شوند همانیکه باید بشوند

آنوقت حساس میشوی

حســـاسی

در انتخابش

در نگاههایش


 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

دلم یک فیلم بلند می خواهد ،

     یک واقعیت عاشقانه ،

             پر از سکانس های با تو بودن

 و      یک دکمه ی تکرار .... 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

زندون هم اینطور نیست سکوتش دیوونه ام کرده

                                                        شبها تا صبح بیدار چشمهام عادت کرده


نمیدونم کدوم روزی میگن زندونی آزادی

                                                        از این حسرت میرم بیرون به سوی شوق آزادی


تو این دنیا تک و پرتم ولی خوشحال و خندونم

                                           شاید دنیا جوابم کرد ولی از زندون گریزونم


 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

برای دلم، گاهی مادری مهربان میشوم

 


دست نوازش بر سرش میکشم میگویم:


«غصه نخور، میگذرد …»برای دلم، گاهی پدر میشومخشمگین میگویم: «بس کن دیگر بزرگ شدی ….»گاهی هم دوستی میشوم مهرباندستش را میگیرم میبرمش به باغ رویا …دلم ، از دست من خسته استــ.....


 

-------------------------------------------------------------------------------------------

دروغ های تو قابل تحمل تر بود !

 

به خاطر کودکی بود و شیطنت


به خاطر این بود که دنیای آدمها را تجربه نکرده بودی


که ببینی یک دروغ،چه ها میکند !


این جا دروغشان به بهای یک زندگی تمام میشود!به بهای یک دِل شکستن !


اینجا دروغ ها باعث مرگ عشق و اعتماد میشود !


این جا آدم ها دروغ های شاخ دار می گویند


بعد دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک می کنند !!!

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

این روزها هوا خیلی غبار آلود است


گرگ را از سگ نمی توان تشخیص داد


هنگامی گرگ را می شناسیم که دریده شده ایم


 

 

 

 

شهـــامــت مــی خواهــد


ســـــرد بــاشــی…
 


و گـــــرم لبخنــــد بزنـــی ..!

 

 

 

 

 

ﮔﺎﻫـﮯﺣﺘـﮯ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ


ﺭﺍﻧـﮕﺎﻩ ﮐـﻨـــﻢ ،ﮐﻪ ﺑـﺒـﯿـﻨـﻢ ﺟـﺎﻡ

 

ﺧﺎﻟﯿـﻪ ، ﯾﺎ ﻧـﻪ !؟…

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

دلت تنگ یک نفر که باشد

تموم تلاشتُ هم کــہ بکنـے

 

تا خوش بگذره

و لحظــہ اے دل تنگیتُ فراموشش کنـے

فایده نداره

تو دلت تنگــہ

دلت واســہ همون یــہ نفر تنگــہ

تا نیاد

تا نباشــہ

هیچـے درست نمیشــہ...

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

دلم پر است پر


آنقدر که گاهی وقت ها اضافه اش از چشمانم بیرون میریزد..... 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

دست هایم را در جیب‌هایم فرو می‌برم


و عکس میگیرم


هیچکس نخواهد فهمید


از پشت عینکِ بزرگِ سیاهم


با چه تردیدی


دنیایِ بزرگِ سیاه مان را تماشا می‌کنم


بگذار‌ هیچکس نفهمد من چه می‌‌کشم


بگذار هیچکس نفهمد ما چه می‌کشیم


آدم ها


ظاهر آسوده را بیشتر دوست دارند


تا آسودگیِ خاطر را


دست‌هایت را در جیب‌هایت فرو کن


بگذار آدم‌ها از باور‌های خودشان عکس بگیرند

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------اسمم را سنگی نگه می دارد

خودم را گوری

 

و یادم را...نمی دانم!


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

هـَـمـین ڪـﮧمــیـام بـــﮧ خـودَم بـگَـمهـَـمــﮧ چـیــز آرومــﮧ...مَــن چــقَــد خــوشــحــالَــمیــﮧ حــس دَرونــی بــهم  مــیــگـــﮧ...


 

غـَـلـَـط اضــافــی نــکـن 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

وصف حالم...
تا حالا شده یه چیزی تو دلت سنگینی كنه....؟؟؟

خیلی سخته آدم كسی رو نداشته باشه...

دلش لَــكــ بـِـزَنـــه كــه بـــا یــِــكــی دَردِ دِل كـُـنــه

وَلی هــیچــكی نَــبــاشــه...

نتونه به هیچكی اعتماد كنه هر چی سبك سنگین كنه

تا دردش رو به یكی بگه ...

آخَـــرِش بـِــرســـه بــــه یـــه بـُــن بـَــســـت ...

تك وتنها با یه دلی كه هی وسوسش می كنه اونو خالی كنه ...

اما راهی رو نمی بینه سرش روكه بالا می كنه آسمون رو می بینه

به اون هم نمی تونه بگه...


خِــیـــری اَز آسِــمـــون هَـــم نَـــدیــــده

مگه چند بار اشك های شبونش رو پاك كرده...؟!

بهش محل هم نداده تا رفته گریه كنه

 زود تر از اون بساط گریه اش رو پهن كرده تا كم نیاره ...


خیلی سخته آدم خودش به تنهایی خو كنه اما دلی داشته باشه

كه مدام از تنهایی بناله...

خـِــیــلی سَـــخـــتـــه آدَم نَـــدونـــه كُـــدوم طَـــرَفـــیـــه؟!

خیلی سخته آدم احساس كنه خدا اونو از بنده هایش جدا كرده ...

خیلی سخته ندونی وقتی داری با خدا درددل می كنی

داره به حرفات گوش می ده یا ...

پَــرده ی گُـــناهـــات اونـقَـــدَر ضَـــخــیـــم شُـــده

كــه صِــدات بـــه خُــدا نـِـمی رِسه.... ؟! 

----------------------------------------------------------------------------------------

دوباره چسب خورده ترین قسمت سینه ام می شکند


جایی که تمام ساعت های سکوت سعی به جمع کردن آن داشته ام


تب می کند نگاه ... می سوزد این دلم


قلبم چه بی کس است


دنیا

هَــــــمـــیـــــن بَـــس است

 

---------------------------------------------------------------------------------------------