نور ثامن

کودکان آنگونه زندگی میکنند که آموخته اند
نویسنده : سیما - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
 

اگر کودکی با انتقاد زندگی کند                       می آموزد که محکوم کند

اگر کودکی با عنادودشمنی زندگی کند             می آموزد که ستیزه جو باشد

اگر کودکی با ترس زندگی کند                      می آموزد که بهراسد


 

اگر کودکی با ترحم زندگی کند                       می آموزد که احساس بد بختی کند

اگر کودکی با تمسخر زندگی کند                     می آموزد که متزلزل باشد

اگر کودکی با حسادت زندگی کند                    می آموزد که حسود باشد

اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند                می آموزد که احساس گناه کند

اگر کودکی با آگاهی از توانائیهایش زندگی کند    می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد

اگر کودکی با عشق بدون قید وشرط زندگی کند  می آموزد که عشق بورزد

اگر کودکی با تائید زندگی کند                       می آموزدکه خویشتن را دوست بدارد

اگر کودکی با بینش وشناخت زندگی کند         می آموزد که در زنگی هدف داشته باشد

اگر کودکی با تعاون زندگی کند                    می آموزد که سخاوتمند باشد

اگر کودکی با صداقت وانصاف زندگی کند       می آموزد که رستگو ودرستکار باشد

اگر کودکی با احساس امنیت زندگی کند         می آموزد که بخود واطرافیانش اعتماد داشته باشد

اگر کودکی با دوستی ومهربانی زندگی کند     می آموزد که زندگی را زیبا ببیند

اگر کودکی با بردباری زندگی کند                می آموزد که صبور باشد

اگر کودکی با تشویق بجا زندگی کند            می آموزدکه قدردانی کند

واگر شما با آرامش زندگی کنید               کودک شما می آموزد که بدون اضطراب زندگی کند

 

 راستی کودک شما چگونه زندگی می کند ؟

 

پروفسور محمد حسین سلطان زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی